Poziv za četvrtu sjednicu privremenog NO

24. novembar 2011.

Na osnovu člana 15. Poslovnika o radu Nadzornog odbora ZP „Hidroelektrane na Drini“, a.d. Višegrad,

z a k a z u j e m

ČETVRTU SJEDNICU PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA

ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“, a.d. VIŠEGRAD

za petak 25. novembra 2011. godine,

sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Uprave

Za sjednicu se predlaže sledeći

D n e v n i  r e d:

 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prve, druge i treće sjednice privremenog Nadzornog odbora sa verifikacijom donesenih odluka;
 2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Plana poslovanja za 2012. godinu;
 3. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Plana poslovanja za 2012. – 2014. godinu;
 4. Razmatranje i usvajanje Plana javnih nabavki za 2012. godinu;
 5. Donošenje Odluke o sazivanju četvrte vanredne Skupštine akcionara „ZP „Hidroelektrane na Drini“, a.d. Višegrad;
 6. Razmatranje i prihvatanje Izvještaja o poslovanju za period I – IX 2011. godine;
 7. Upoznavanje sa Izvještajem o internoj reviziji javnih nabavki za period 01.01. – 30.06.2011. godine;
 8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizovanim nabavkama za period 01.01. – 30.06.2011. godine;
 9. Upoznavanje sa Realizacijom preporuka po izvještajima OiR za period 01.04. – 30.09.2011. godine;

10. Razmatranje i usvajanje izvještaja o nabavkama i izvođenju radova čiji je proces ugovaranja okončan u intervalu 16.09. – 30.09., 01.10. – 15.10., 16.10. – 31.10. i 01.11. – 15.11. 2011. godine;

11. Razmatranje i donošenje odluka o javnim nabavkama:

-          Troškovi reprezentacije (ugostiteljske usluge van Preduzeća) u 2012. godini;

-          Troškovi poštanskih i internet usluga u 2012. godini;

-          Troškovi telefona u 2012. godini;

-          Troškovi reklame i propagande u 2012. godini;

-          Troškovi oglašavanja u Službenim glasnicima (RS i BiH), dnevnim novinama i drugim medijima u 2012. godini;

-          Troškovi pretplate na Službene listove RS i BiH, satelitske programe, dnevne novine i druge publikacije u 2012. godini;

-          Troškovi organizovanja Slave  Preduzeća u 2012. godini;

-          Troškovi za artikle reprezentacije unutar Preduzeća -prehrambeni i drugi artikli (reprezentacija za goste i poslovne partnere, Dan Preduzeća i druga svečana obilježavanja) u 2012. godini;

-          Euro dizel (30t.);

-          Propagandni materijal  za 2012. godinu;

-          Štampani kancelarijski materijal prema uzorcima za 2012. godinu;

-          Troškovi revizije FI i aktuarska procjena;

-          Usluge održavanja računarske opreme i računovodstvenih programa;

-          Troškovi carinskih i špediterskih usluga;

-          Hladnjak nosećeg ležaja;

-          Transformator 400/√3/15,75 KV;

-          Nabavka kablova za potrebe Službe elektroodržavanja;

-          Usluga servisiranja video nadzora sa zamjenom kamera i centralnog uređaja;

-          Obuka za potrebe elektroodržavanja „E“ plan i

-          Uređaj za ispitivanje curenja gasa SF6, dilo uređaj za mjerenje procenta SF6 gasa i mjerna sonda.

12. Tekuća pitanja.

Predsjednik Nadzornog odbora,

Momčilo Kenjić, pravnik, s.r.


Citati

 • Od svega što čovek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije u mojim očima bolje i vrednije od mostova.

  Ivo Andrić, nobelovac
 • Život je neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao na Drini ćuprija.

  Ivo Andrić, nobelovac
 • “Nije mi žao što drugi kradu moje ideje. Žao mi je što nemaju svoje.“

  Nikola Tesla, naučnik
 • Nikada do otkrića nisam došao isključivo racionalnim razmišljanjem.

  Albert Ajnštajn, naučnik
 • Ko hoće da napravi nešto nađe način, ko ne želi nađe izgovor.

  Stara mudrost

Standardi i sertifikati

Osnovni podaci

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d. Trebinje

ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. Višegrad

Kompleks Andrićgrad,
73240 VIŠEGRAD
RS / BiH

Matični broj: 01794949
Broj poreskog obaveznika: 4400497620000

Telefon: +387/58/635-200 (centrala)
E-mail: hevgd@teol.net

Kontaktirajte nas