Poziv za dostavu ponuda

05.01.2017.

Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama: preuzmi

Usluge edukacije iz oblasti primjene MRS-a: preuzmi

Seminar – izrada finansijskog godišnjeg izvještaja: preuzmi

Seminar – škola evropskog prava: preuzmi

Seminar iz oblasti JN: preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – učešće na III forumu menadžera RS: preuzmi

Odluka – simpozij INFOTEX: preuzmi

Odluka – obuka radnika – savez energetičara: preuzmi

Seminar iz oblasti ISO standarda: preuzmi

Edukacija iz primjene MPC12: preuzmi

Seminar -SWOT Udruženje ekonomista RS: preuzmi

Seminar kontinuirana edukacija – SRRS: preuzmi

Edukacija iz oblasti procjene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme: preuzmi

Seminar – Budvanski pravnički dani: preuzmi

Kotizacija za učesnike CIGRE 2017: preuzmi

Obuka savjetnika za hemikalije: preuzmi

Seminar – obuka za interne auditore sistema ISO 9001:2015: preuzmi

Seminar – izrada finansijskog polugodišnjeg izvještaja za pravna lica: preuzmi

Kotizacija za 21. Kongres računovođa i revizora RS: preuzmi

Seminar javne nabavke ZAMM: preuzmi

Obuka Savez energetičara: preuzmi

Seminar iz oblasti ISO standarda: preuzmi

Obuka radnika iz oblasti zaštite životne sredine: preuzmi

Seminar iz oblasti javnih nabavki: preuzmi

Seminar iz oblasti radnog prava: preuzmi

Odluka o izboru -konferencija o bezbjednosti i zdravlju na radu: preuzmi

Odluka o izboru – kopaonička škola: preuzmi

Seminar – radno pravo i socijalna zaštita: preuzmi

Godišnje obavještenje seminari – stručno osposobljavanje: preuzmiInvitation for tenders: download

Education Services (MRS): download

Seminar – annual financial statements design: download

Seminar – School of European Law: download

Seminar on public procurement: download

Participation in the 3rd forum of managers in RS: download

Decision – simpozij INFOTEX: download

Decision – Association of Energy Sector: download

Decision – ISO standards: downoad

Education – MPC: download

Seminar Association of Economists RS SWOT: download

Seminar continuing education – SRRS: download

Education: download

Seminar – Budva Legal Days: download

CIGRE 2017: download

Training of counselors for chemical: download

Seminar – training for internal auditors of ISO 9001:2015: download

Seminar – preparation of financial statements for the half-year legal entities: download

21st Congress of Accountants and Auditors of RS: download

Seminar public procurement: download

Training of Energy Association: download

Seminar ISO standards: download

Training of workers in the sphere of environmental protection: download

Seminar of public procurement: download

Seminar of Employment Law: download

Seminar: download

Annual notice: download

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality