Dispozicija postrojenja

Građevinski objekti

Koncentracija pada postignuta je betonskom gravitacionom branom sa evakuacionim dijelom u desnom dijelu korita i mašinskom zgradom inkorporiranom u tijelo brane bliže lijevom dijelu korita. Brana se sastoji od 13 betonskih blokova koji su nakon završetka monolitizovani injektiranjem. Uz desnu obalu su 4 a uz lijevu 2 gravitaciona bloka; u blokovima 5 i 6 smještena su četiri dubinska ispusta, u blokovima 7 i 8 dva površinska preliva, a u blokovima 9, 10 i 11 smještene su 3 turbine. U nizvodnom dijelu bučnica dubinskih ispusta, površinskih preliva i odvodna vada, razdvojeni su razdjelnim zidovima, preko kojih je most sa kranskom stazom i nišama za nizvodne zatvarače. Tečenje u nizvodnom dijelu regulisano je desnim i lijevim obalnim zidom. Brana je fundirana na krečnjacima i dolomitima, a u cilju smanjenja procjeđivanja vode iz akumulacije projektovana je troreda injekciona zavjesa dubine 50-130 m, koja je izvedena iz injekcione galerije u brani i injekcionih štolni u bokovima dužine 200 m u desnom i 55 m u lijevom. Nizvodno od injekcione zavjese projektovana je i drenažna zavjesa.

Osnovni gabariti brane prikazani su u tabeli.

Kota temelja 259,5 mnm/m asl
Kota krune 339,0 mnm/m asl
Građevinska visina 79,5 m
Debljina u temeljima 30,0 m
Debljina u kruni 16,0 m
Dužina u kruni 280,0 m
Nagib uzvodnog lica vertikalno
Nagib nizvodnog lica 1 : 0,80
Nagib fundamentalne ploče 8o uzvodno


Elektromašinska oprema

Ukupni instalisani proticaj od Qi=800 m3/s raspoređen je na tri agregata koji se sastoje od:

– Tri vertikalne kaplan turbine sa betonskim spiralnim kućištem sa pripadajućim turbinskim regulatorima. Prečnik rotora turbine je 6,015 m, a snaga turbine kod konstruktivnog pada od 43 m, jediničnog proticaja od 267 m3/sek, i stepena iskorištenja η=0,94 iznosi 105 MW uz nominalan broj okretaja n=136 o/min.
– Tri trofazna sinhrona generatora, svaki snage 115 MVA nominalnog napona 15,75 kV, nominalnog broja okretaja 136 o/min, maksimalnog broja okretaja kod pobjega (280 o/min), i stepena korisnog dejstva 0,98 sa pripadajućom uzbudom i regulacijom napona.
– Četiri jednofazna energetska transformatora (četvrta jedinica kao rezerva) svaki snage 115 MVA, naponskog omjera 15,75/420 kV, uključujući ulje i pomoćnu opremu.
– Kompletne opreme razvodnog postrojenja 400 kV izvedenog u SF6 tehnici, sa dva dalekovodna izlaza, uključujući svu potrebnu prateću opremu.
– Opreme generatorskog napona (15,75 kV).
– Opreme sopstvene potrošnje.
– Dizel agregata.
– Opreme automatike, upravljanja, signalizacije, zaštite merenja i obrade podataka.
– Opreme pomoćnih pogona.
– Dalekovoda 400 kV, dužine cca 4,5 km.
– Telekomunikacija i telemehanike.
– Besprekidnog napajanja elektrane.
– Kablovskih polica i ostale opreme.
– Protivpožarne zaštite i zaštite od trećih lica.

Za montažu i remonte elektromašinske opreme, koriste se sljedeće dizalice:

-Portalna dizalica smještena na krovu mašinske zgrade, koja u produžetku mašinske zgrade prema lijevom boku pokriva glavni montažni natkriveni plato. Raspon dizalice je 21 m, a maksimalna nosivost 3.500 kN, odnosno nosivost glavnih kuka je 2×1.750 kN, a pomoćnih 250 kN i 50 kN.
-Mostna dizalica smještena ispod krova mašinske zgrade, koja pokriva i pomoćni montažni plato na koti pokrovne ploče generatorskog bureta. Raspon dizalice je 21,5 m, a nosivost glavne kuke je 500 kN, te pomoćne 200 kN.

Pored navedenih glavnih dizalica postoje još i dizalice kojima se omogućava montaža i održavanje elektromašinske opreme:

– Mostni kran nosivost 100 kN za 400kV razvodno postrojenje.
– Jednošinska dizalica, nosivosti 32 kN za generatorski napon, drenažne pumpe i ostalu pomoćnu opremu u aneksima mašinske zgrade.

Presjek_brane_2


Hidromehanička oprema

Evakuacija velikih voda vrši se kroz 4 dubinska ispusta i 2 preliva. Dubinski ispusti su dimenzija svijetlog otvora 6x8m. Količina vode koja se evakuiše po jednom ispustu pri koti 336 mnm je 1.242 m3/sec, odnosno ukupni maksimalni kapacitet svih ispusta je 4.970 m3/sec. Svaki od dubinskih ispusta opremljen je sljedećom HMO:

– Regulacionim segmentnim zatvaračima dimenzija 6×8 m sa odgovarajućim uljnim hidrauličnim servomotorima;
– Sigurnosnim tablastim zatvaračima, dimenzija svijetlog otvora 6×11 m. Pogon ovih zatvarača je uljnim hidrauličnim servomotorima sa krune brane. Ovi zatvarači omogućavaju zaštitu i reviziju segmentnih regulacionih zatvarača;
– Čeličnom oblogom ispusta od ulaznog lijevka do iza praga nizvodnog pomoćnog zatvarača, ukupne dužine oko 55 m; za reviziju i remont sigurnosnih i regulacionih zatvarača predviđen je jedan set uzvodnih i nizvodnih pomoćnih zatvarača;
– Uzvodni pomoćni zatvarači su tablasti vozni višedjelni, dimenzija 6×13,3 m. Podizanje zatvarača se obavlja portalnom dizalicom sa krune brane pomoću automatskih prihvatnih kliješta;
– Nizvodni pomoćni zatvarači su tablasti višedijelni, dimenzija 7,2×5,7 m. Manipulacija ovim zatvaračima se vrši portalnom dizalicom sa mosta na koti 307,50 mnm iznad nizvodnih razdjelnih zidova.

Prelivi su dimenzija 18×18,9 m. Sa ova dva preliva moguće je evakuisati ukupno 6.220 m3/s vode, pri koti jezera 336 mnm.

Oba prelivna polja su snabdjevena segmentnim zatvaračima dimenzija 18×19,6 m. Takođe su opremljeni klapnama od kojih je svaka kapaciteta 161 m3/s. Pogon ovih zatvarača je odgovarajućim uljnim hidrauličkim servomotorima.

Za reviziju segmentnih zatvarača predviđeni su pomoćni tablasti vozni zatvarači. Veličina zatvarača je 18×18,9 m, a manipulacija se vrši portalnom dizalicom sa krune brane.

Za dovod vode do turbina u mašinskoj zgradi predviđene su tri identične ulazne građevine. Svaka ulazna građevina je dimenzionisana na protok od 267 m3/s, i pregradnim zidom podijeljena na dva ulazna otvora.

Svaki od protočnih turbinskih traktova opremljen je sljedećom HMO:

– Ulaznom rešetkom dimenzija 2(8×22 m) izrađenom od plosnatih čeličnih štapova. Rešetka se čisti specijalnim strojem sa krune brane;
– Pomoćnim uzvodnim tablastim višedjelnim zatvaračima dimenzija 6,8×12,2 m, pod čijom zaštitom se vrši revizija glavnih međuturbinskih zatvarača. Manipulacija ovim zatvaračima omogućena je portalnom dizalicom nosivosti 1.200 kN sa krune brane;
– Glavnim predturbinskim,sigurnosnim, brzim zatvaračima, koji su izvedeni kao tablasti, vozni zatvarači, dimenzija 6,8×12,3 m. Za pogon ovih zatvarača koriste se odgovarajući servomotori;
– Difuzorskim tablastim zatvaračima, dimenzija 7,25x 7,4 m. Manipulacija ovim zatvaračima vrši se portalnom dizalicom, nosivosti 400 kN, sa mosta iznad difuzorskih izlaza.


Tehničko osmatranje

S obzirom na važnost objekta, veličinu akumulacije, te mogući uticaj na okolinu, posebno u slučaju incidenta, tehničkom osmatranju je posvećena dužna pažnja kroz poseban dio projekta. U cilju permanentnog praćenja ponašanja brane, objekata i okolnog terena, u branu i okolni teren ugrađeni su odgovarajući instrumenti, pomoću kojih se najsavremenijim instrumentalnim i geodetskim metodama prate sve promjene, podaci obrađuju i izvode relevantni zaključci o stabilnosti objekata i terena. Na bazi toga se preduzimaju odgovarajuće mjere održavanja, sanacije i zaštite objekata.

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality