Istražni radovi i projektovanje HE Višegrad

Korišćenje hidropotencijala u donjem dijelu gornjeg toka rijeke Drine, tj. na potezu Goražde-Višegrad, razmatrano je u više varijanti. U nastojanju očuvanja postojeće infrastrukture, tj. puta i uskotračne pruge dolinom Drine, analizirana je varijanta sa dvije stepenice: HE Višegrad niski i HE Ustiprača. Nakon ukidanja uskotračne pruge Ustiprača-Višegrad, Rudo, odlučeno je da se kompletan pad na ovom dijelu vodotoka koristi na jednoj stepenici, tj. HE Višegrad visoki.

Kroz projektnu dokumentaciju, modeliranje, i opsežne ekonomske analize, uz optimalno poštivanje infrastrukture, uticaja na okolinu, geoloških i topografskih preduslova, komparacijom više varijanti, za pregradni profil izabrana je mikrolokacija 2,7 km uzvodno od istorijskog mosta u Višegradu, sa maksimalnom kotom uspora 336,00 mnm.

Istraživanje terena za projektovanje na ovom profilu počelo je 1976. godine. Paralelno sa izradom projekata na različitim nivoima obrade, vršeni su istražni radovi u vremenu od 1976-1982. godine.

Hidrološko-meteorološke podloge

Podaci za hidrološko-meteorološke podloge prikupljeni su u dugom periodu (od 1926.god.), preko dovoljnog broja hidroloških i meteoroloških stanica u slivu i na vodotoku. Obradom ovih podataka usvojeni su mjerodavni parametri za izradu projektne dokumentacije.

Geološko-seizmičke podloge

Na osnovu detaljnog inženjersko-geološkog kartiranja utvrđeno je da je područje buduće akumulacije složene geološko-tektonske građe, koju u osnovi čine paleozojski i donjetrijski škripci i pješčari, srednje i gornjotriaski krečnjaci i dolomiti, rožnaci, tufovi i eruptivi, često pokriveni terasnim sedimentima i recentnim nanosima.

Procijenjeno je da će ove stijene obezbijediti potrebnu vododrživost akumulacijskog bazena.

Takođe je utvrđeno da na nekoliko lokaliteta u akumulaciji postoje uslovno stabilne padine i stara umirena klizišta, koja su dodatno izražena i čija je stabilnostprocijenjena posebno u uslovima planiranih oscilacija akumulacije. Za pojedine lokalitete predložene su i izvedene mjere sanacije. Teren na samom pregradnom mjestu i neposrednoj okolini izgrađen je od klasičnih sedimeneta donjeg trijasa, srednjetrijaskih krečnjaka i dolomita, tvorevinavulkanogeno-sedimentnog kompleksa i eruptiva, sa malo izraženom tektonikom. Zbog svega ovoga, a u cilju detaljnog definisanja stijenske mase u geološkom, geotehničkom i hidrogeološkom smislu, izvršena su obimna istraživanjaistražnim bušenjem, ispitivanjem vodopropusnosti, izradom probnih injekcionih polja, geotehničkih opita (ispitivanje  deformabilnosti tlačnim jastukom, ispitivanje otpornosti na smicanje po diskontinuitetima), te primjenom više poznatih geofizičkih metoda.

Na odabranom pregradnom profilu sa srednjim višegodišnjim proticajem od 342 metara kubnih u sekundi uz maksimalno uvažavanje topografskih, geoloških, geotehničkih, hidrogeoloških, hidroloških preduslova, te poštivanje zahtjeva konzuma, optimizaciju uticaja na okolinu isprojektovano je hidroenergetsko postrojenje.

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality