Osnovne informacije

HIDROELEKTRANA „VIŠEGRAD“ je počela sa radom 1989.god. Instalisanu snagu od 3×105 MW ostvaruje sa Kaplan turbinama, uz prosječnu plasiranu godišnju proizvodnju od 1010 GWh, preko 3 monofazna transformatora po 115 MVA, odnosno, 15,75/400 kV postrojenja.

Srednji višegodišnji protok je 342 m3/s, akumulacija ima ukupnu zapreminu od 161 hm3 i dužinu oko 40 km.

Rekord godišnje proizvodnje je ostvaren u 2010.g. sa proizvedenih 1.283,05 GWh električne energije.

Vrijednost osnovnog kapitala iznosi 441.955.312 KM a procentualna struktura vlasništva je MH “ERS” – MP AD Trebinje 65.00%; Fondovi 32,42% i Ostalo 2,58 %

Ukupni instalisani proticaj od Qi=800 m3/s raspoređen je na tri agregata koji se sastoje od 3 vertikalne kaplan turbine jediničnog proticaja od 267 m3/sek sa betonskim spiralnim kućištem sa pripadajućim turbinskim regulatorima. Prečnik rotora turbine je 6,015 m, konstruktivni pad iznosi 43 m, stepen iskorištenja η=0,94, uz nominalan broj okretaja n=136 o/min snaga pojedinačnog agregata iznosi 105 MW.

Na agregatima su 3 trofazna sinhrona generatora, svaki snage 115 MVA nominalnog napona 15,75 kV, nominalnog broja okretaja 136 o/min, maksimalnog broja okretaja kod pobjega (280 o/min), i stepena korisnog dejstva 0,98 sa pripadajućom uzbudom i regulacijom napona.

Postrojenje čine 4 jednofazna energetska transformatora (četvrta jedinica služi kao rezerva) svaki snage 115 MVA, naponskog omjera 15,75/420 kV, uključujući ulje i pomoćnu opremu. Razvodno postrojenje 400 kV je izvedeno u SF6 tehnici, sa dva dalekovodna izlaza, uključujući svu potrebnu prateću opremu.

Takođe, neizostavni dijelovi “HE na Drini” Višegrad su i opreme:
– Generatorskog napona (15,75 kV).
– Sopstvene potrošnje.
– Automatike, upravljanja, signalizacije, zaštite merenja i obrade podataka.
– Pomoćnih pogona.
– Telekomunikacija i telemehanike
– Besprekidnog napajanja elektrane.

Kao i:
– Dalekovod 400 kV, dužine cca 4,5 km.
– Dizel agregat.
– Kablovske polica i prateća oprema.
– Protivpožarne zaštite i zaštite od trećih lica.

Evakuacioni organi HE „Višegrad” imaju kapacitet od 4970 m3/s na dubinskim, odnosno 6220 m3/s na površinskim što uz instalisani protok kroz turbine od 800 m3/s ukupno iznosi 11990 m3/s.

Maksimalna dužina brane u kruni iznosi 280m dok je maksimalna visina 79.5m. Što se tiče nivoa vode, nominalna kota gornje vode akumulacije je 336 m.n.m. a kota donje vode iznosi 290.20 m.n.m.

 

Poslovni naziv firme: Mješoviti Holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Matično preduzeće a.d. Trebinje, Zavisno preduzeće “Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad;

• Skraćeni poslovni naziv: MH “ERS” MP a.d. Trebinje, ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad;

• Osnivanje: Javno preduzeće “Elektroprivreda RS” – elektroprivredno preduzeće “Hidroelektrane na Drini” p.o. je osnovano 16 avgusta 1993. Odlukom broj UO-01-02/05 od 12.01.2005 preduzeće je promijenilo oblik organizavanja u akcionarsko društvo;

• Struktura vlasništva: MH “ERS” – MP AD Trebinje 65.00%; Fondovi 32,42% i Ostalo 2,58 %;

• Registracija: U sudski registar kod Okružnog privrednog suda Istočno Sarajevo upisano je 12.02.2019. godine pod brojem: o61-0-Reg-19-000132;

• Аdresa sjedišta: Kompleks Andrićgrad 73240 Višegrad;

• Мatični broj: 01794949, JIB: 4400497620000;

• PDV: 400497620000;

• Оsnovna djelatnost: 35.11-Proizvodnja električne energije;

• Оstale djelatnosti: 33.12-Popravka mašina; 33.13-Popravka elektronske i optičke opreme; 33.14-Popravka električne opreme; 33.20-Instalacija industrijskih mašina i opreme; 35.13-Distribucija električne energije; 35.14-Snabdijevanje i trgovina električnom energijom; 43.13-Ispitivanje terena za gradnju bušenjem i sondiranjem; 43.21-Elektroinstalacioni radovi; 45.20-Održavanje i popravka motornih vozila; 46.90-Nespecijalizovana trgovina na veliko; 47.99-Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca; 49.39-Ostali kopneni prevoz putnika, d.n.; 49.41-Drumski prevoz robe; 68.20-Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing); 71.11-Arhitektonske djelatnosti; 71.12-Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovnje; 71.20-Tehničko ispitivanje i analiza; 77.32-Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) mašina i opreme za građevinarstvo; 77.39-Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara, d.n.; 85.59-Ostalo obrazovanje, d.n.; 85.60-Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju.

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality