Investicije i razvoj

ZP „Hidroelektrane na Drini”a.d. Višegrad, svakako veliku pažnju poklanja investicijama i daljem razvoju postojećih i u budućnosti novih kapaciteta. Konstantno se teži držanju pogonske spremnosti postrojenja na najvećem nivou kao osnovne pretpostavke na realizaciji ključnog cilja poslovanja – ostvarenje osnovnog plana proizvodnje električne energije od 925 GWh električne energije i time obezbeđenje planiranog obima energije za podmirenje potreba domaćih potrošača.

Posmatrajući period od 1998 do 2015.godine, preduzeće je preko investicionih projekata  ukupno uložilo 63,64 miliona KM i to u sljedeće segmente investiranja:

– pogonska spremnost: 15,26 miliona KM,

– stabilnost brane: 23,44 miliona KM,

– poslovne zgrade i druga infrastruktura: 15,07 miliona KM,

– ekologija: 6,92 miliona KM,

– novi HE objekti: 1,54 miliona KM, i

– informacione tehnologije: 1,41 miliona KM.

Od značajnijih realizovanih investicija u proteklom periodu mogu se izdvojiti:

  • SANACIJA PROVIRANJA VODE – Radovi na sanaciji proviranja voda ispod brane HE „Višegard“ kao prve faze sveobuhvatnog projekta vezanog za stabilnost brane HE Višegrad, počeli su 15. novembra 2012. godine. Radove je izvodila austrijska firma „STRABAG – ZUBLIN“ iz Beča. Stručno praćenje realizacije radova vršio je projektantski nadzor – Konzorcijum „Stucky“ Švajcarska i Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ Beograd. Sam projekat sanacije je izuzetno složen, i po načinu sanacije (koga su diktirali geološki uslovi) jedinstven u svijetu i nepoznat u stručnoj literaturi. Svi radovi su izvoođeni u ekstremnim hidrauličkim uslovima pri normalnom radu hidroelektrane, bez snižavanja nivoa akumulacije. Prema hidrološkom mjerenju krajem 2012. godine količina vode koja provire ispod tijela brane iznosila je 14,27 m³/s. Ovo je ujedno i „nulto“ mjerenje za koje se vezuje smanjenje gubitaka nakon izvršenih sanacionih radova, odnosno efekti i uspjeh sanacije. Početkom novembra 2014. godine izvršeno je kontrolno hidrološko mjerenje proviranja vode ispod tijela brane, koje je pokazalo da količina vode koja provire nakon izvršene sanacije iznosi 4,47m³/s. Ovo je izvanredan rezultat za ovakvu vrstu radova, imajući u vidu svjetska iskustva na sličnim sanacijama proviranja. Sanacijom je smanjeno proviranje vode za 70% u odnosu na količinu vode koja je provirala prije sanacije. Ugovorom je bilo predviđeno da se sanacijom količina provirnih voda svede na 4m³/s, što se smatra uspješno završenim poslom. Svjestan navedenih rizika, Menadžment „HE na Drini“a.d. Višegrad je uvrstio u Plan investicija za 2015. godinu radove na konsolidaciji stijenske mase ispod temelja brane, a samim tim i dovršetak radova na sanaciji proviranja. Aktuelni posao finalizacije saniranja fundamenta brane izvodiće se i u narednoj fazi u teškim uslovima pod punom akumulacijom. Uspješan završetak započetog posla može se ostvariti samo ukoliko se kvalitetnim injektiranjem ubačeni granularni materijal potpuno okameni cementnom injekcionom masom. Do početka injektiranja se ne smije praviti velika pauza i ubačeni materijal prepustiti erozivnom dejstvu vode.
  • POSLOVNA ZGRADA – Posle 24 godine rada i skoro pet godina od početka projekta, trajno je riješen problem smeštaja administracije preduzeća, kaja od druge polovine februara 2014. godine radi u novim prostorijama. Poslovna zgrada se nalazi u sklopu kompleksa “Andrićgrad” i svojim projektantskim rješenjem daje privredno-poslovnu komponentu cijelom kompleksu. Ukupna ulaganja na izgradnji poslovne zgrade iznose 8,55 miliona KM.
  • RAZVOJ OPREME I SISTEMA – Modernizacija opreme, uvođenje novih sistema kontrole, monitoringa, polaganje optičkog kabla desnom obalom Drine od “HE na Drini” Višegrad do TC “Telekoma Srpske” u Višegradu neki su od manjih po obimu ali jednako bitnih, razvojnih stavki preduzeća „HE na Drini Višegrad“. Sve ove aktivnosti, ukomponovane na pravi način, doprinose povećanju efikasnosti i pogonske spremnosti našeg postrojenja.
  • REMONT ABB prekidača – Pored obaveznih poslova pregleda i određenih zahvata koji se izvode tokom godišnjeg remonta, svakih 5-6 godina planira se i remont tri ABB-ova generatorska prekidača u trajanju od tri mjeseca, odnosno mjesec dana po jednom generatorskom prekidaču. Remont podrazumijeva pregled opreme i zamjenu dotrajalih vitalnih dijelova, uz stručni kadar  iz ABB Grupe i standardnog tima naših radnika. Nakon uspješno obavljenog remonta prekidača proizvođač daje garanciju od 6 godina na ispravno funkcionisanje opreme. Nakon isteka garancije vršiće se ponovna revizija prekidača kako je bila praksa i u proteklom periodu. Ukupna ulaganja sa nabavkom vitalnih dijelova po jednom remontu iznose 1,66 miliona KM.
  • STANDARDI I SISTEMI KVALITETA – Uvođenje „Sistema upravljanja ISO 9001 i ISO 14001“, usvajanje „Politike kvaliteta i zaštite životne sredine“, redovna obuka i ušavršavanje našeg stručnog kadra takođe se nalaze na putu redovnih aktivnosti ulaganja u budućnost u namjeri za što veći razvoj i unapređenje rada našeg preduzeća. Potvda tome su pozitivne ocjene redovnih kontrola nadležnih institucija. Tokom maja 2016.godine, od strane sertifikacione kuće SGS izvršiće se druga resertifikacija i primjena standarda produžiti na naredne tri godine. Takođe, Menadžment preduzeća namjerava inicirati aktivnosti na uvođenju novih verzija prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015.
  • HIDROINFORMACIONI SISTEM – Uvođenjem Hidroinformacionog sistema cijelog sliva rijeke Drine stvaraju se uslovi za povećanje iskorišćenja hidroenergetskog potencijala sliva Drine. Sistem podrazumijeva praćenje i predviđanje meteoroloških pojava, prvenstveno količine padavina što dalje omogućava izradu mnogo efikasnijeg plana proizvodnje. Hidroinformacioni sistem predstavlja jednu kompleksnu cjelinu koja se oslanja na meteorologiju, geologiju, aritmetiku i svakako prednosti kompjuterskih dostignuća. Kao rezultat ima neuporedivo manje gubitke u vidu neiskorišćenja hidroenergije, odnosno, veoma značajno povećanje produktivnosti i samih proizvodnih rezultata.

Ovde su pobrojani samo neki od zapaženijih detalja investicija i razvoja koje, u skladu sa svojim planovima, redovno sprovodi „HE na Drini“ Višegrad.

PLANOVI INVESTICIJA U PERIODU 2016 – 2018. GODINA

Ukupan  plan  investicija  za period  2016.- 2018.  godina  iznosi 36,28 miliona KM, od  čega  bi  se  kompletna  ulaganja  realizovala  vlastitim sredstvima.

Dinamika planiranih investicionih ulaganja po godinama je sljedeća:

2016.  20,08 miliona KM,

2017.    8,70 miliona KM i

2018.    7,50 miliona KM.

Plan  investicija  za period 2016 – 2018. godina, bazira se na:

– maksimalnoj podršci realizaciji elektro-energetskog bilansa RS, odnosno ostvarenju planirane proizvodnje i s tim u vezi aktivnostima na održanju pune pogonske spremnosti energetskih postrojenja,

–  jačanju  ekonomske  snage  preduzeća kroz učešće u izgradnji novih hidroenergetskih objekata na Gornjoj Drini,

–  čvrstom opredjeljenju preduzeća za konačnu realizaciju projekata predviđenih vodnom i ekološkom dozvolom i na kraju,

–  osavremenjavanju postojećih i uvođenju novih informacionih tehnologija u poslovanje preduzeća.

UGOVORENI KRUPNI PROJEKTI U 2016. GODINI

U prvoj polovini marta ugovoren je posao na realizaciji projekta “Izvođenje radova na konsolidaciji terena ispod brane HE “Višegrad”” sa projektantskim nadzorom čijia je ugovorena vrijednost oko 6,3 miliona KM. Ovi radovi predstavljaju drugu-završnu fazu jedinstvenog projekta vezanog za stabilnost brane HE “Višegrad i planiraju se završiti do početka maja 2017. godine. Takođe, u mjesecu aprilu ili početkom maja očekuje se potpisivanje ugovora za nabavku monofaznog energetskog transformatora čija je predračunska vrijednost oko 3,07 miliona KM.

RAZVOJNI PROJEKTI U  NAREDNOM PERIODU

Najznačajniji razvojni projekat u budućnosti svakako je izgradnja HE Buk Bijela instalisae snage 93,52 MW i procjenjene ukupne godišnje proizvodnje od 332,3 GWh električne energije. Vlada Republike Srpske je donijela odluku o dodjeli koncesije za gradnju našem preduzeću. Trenutno su u toku aktivnosti na osnivanju zajedničkog preduzeća HE “Buk Bijela”d.o.o, sa ulogom “HE na Drini” od 80 % i Matičnog preduzeća MH ERS od 20 %.

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality