Izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji pristupnih puteva objektima ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad prema Ekološkoj i Vodnoj dozvoli

29.03.2024.

Obavještenje o nabavci 1171-1-3-114-3-74/24

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Lot 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Lot 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Lot 3

Obavještenje o dodjeli ugovora

Izvještaj o provedenom postupku JN

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality