Konsolidacija terena ispod brane HE „Višegrad“

08.07.2016.

Radovi na konsolidaciji terena ispod brane HE “Višegrad” počeli su 19. Aprila 2016. godine kada je izvođač radova uveden u posao. Radove izvodi makedonska firma GIM – Gradežni Institut Makedonija a.d. Skopje. Stručno praćenje realizacije konsolidacionih radova (projektantski nadzor), Konsultant – Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ Beograd. Od strane Investitora “HE na Drini” imenovan je Projekt Menadzer kao i invenstitorski nadzor koji radi na praćenju tehnologije i dinamike izvođenja radova.

Cilj Projekta je popunjavanje karstnih struktura (podzemnih kanala i kaverni) terena ispod tijela brane, granularnim materijalom (šljunak), nakon čega će se pristupiti injektiranju vezivnim materijalima čime bi se obezbjedila konsolidacija terena i smanjenje protoka vode ispod tijela brane na duži vremenski period.

Početak radova obilježila je izrada radne platforme od pontona na uzvodnom licu brane, instalacija mehanizacije i opreme na brani, nabavka materijala itd.

Projektom konsolidacije je predviđeno da se nakon završetka radne platforme pristupi dekonzervaciji bušotina manjih prečnika kao i bušotina većeg prečnika što obuhvata i pročišćavanje bušotina priborom za bušenje i metodom aerlift do lokacije ugradnje granulisanog materijala odnosno do lokacije injektiranja. Nakon ovih izvedenih radova pristupiće se bušenju novih bušotina na uzvodnom licu brane. Predviđeno je da se izvedu tri grupe konsolidacionih bušotina.

Prva grupa konsolidacionih bušotina izvodi se u zoni bušotine B-15. Na ovoj lokaciji predviđeno je izvođenje tri bušotine. Druga grupa bušotina predviđena je u zoni bušotine RB-10. Treća grupa od dvije (2) konsolidacione bušotine, izvodi se u zoni bušotine B-12. Nakon izvršenih bušačkih radova i izrade konsolidacionih bušotina vršiće se i ispitivanja u istim, te će se na osnovu dobijenih rezultata vršiti usmjeravanje i prilagođavanje narednih radova stvarnim uslovima na terenu. Ispitivanja koja će se vršiti u bušotinama su mjerenje devijacije bušotine, geofizička istraživanja (karotaž) i videoendoskopija. Konsolidacija stijenske mase i kaverni zapunjenih granularnim agregatom će se izvršiti ugradnjom vezivnih materijala iz bušotina postupkom injektiranja.

Prije početka injekcionih radova Projektom je predviđena ugradnja granularnog materijala (granulacije 0-64 mm) u karstne kanale i kaverne kroz izvedene i dekonzervirane bušotine. Procijenjene količine potrebnog granularnog materijala su oko 15 000 m3.

Nakon ispune velikih kanala i kaverni granulatom kao i bušotina prelazi se na fazu injekcionih radova. Injektiranjem se vrši monolitizacija granularnog materijala koji je prethodno ugrađen u dio sistema karstnih kanala u profilu brane. Monolitizacija se vrši cementom ili cementno- pješčanom masom sa dodatkom bentonita (do 5 %) gde se u zavisnosti od situacije dodaje aditiv (plastifikator i ubrzivač). Grupno injektiranje se radi kod dvije ili više susjednih bušotina, kojima je nabušen isti kanal ili različiti kanali, ali koji su dobro povezani šupljinama u stijenskoj masi, pukotinama i manjim kanalima. Monolitizacija se vrši istovremenim utiskivanjem injekcione mase u grupu bušotina. Predviđeni broj bušotina koje učestvuju u procesu grupne monolitizacije je 3 a maksimalno 4. Završno injektiranje se izvodi na čitavoj dužini bušotine na kojoj nisu detektovani otvoreni kanali sa značajnijim kretanjima vode. Injektiranje bušotina se izvodi uzlaznom metodom u etažama od 5 – 20 m u zavisnosti od uslova, prema kriterijumima završnog injektiranja.

U cilju praćenja efekata sanacionih mjera (prethodna faza), predviđen je nastavak kontinualnog monitoringa većine parametara koji su osmatrani i u fazi sanacije proviranja voda ispod brane. Ovaj postojeći sistem za monitoring će se koristiti i u toku radova na konsolidaciji terena ispod brane.

U okviru sistema za monitoring vrši će se sledeća osmatranja: pijezometarski nivoi, nivoi gornje i donje vode, mjerenje brzine na izvorima, mjerenje elektroprovodljivosti na izvorima, mjerenje nailaska cementa na izvorima.

Ukoliko u toku radova dođe do pojave značajnog iznošenja injekcione mase na izvorima, koje se ne može smanjiti promjenom gustine injekcione mase, onda se moraju na lokaciji izvora izvesti određeni radovi kojima će se privremeno ,,prigušiti“ isticanje mase na izvorima čime bi se stvorili povoljniji uslovi za injektiranje granularnog materijala uzvodno od izvora. To se može postići postavljanjem odgovarajućih balasta (gabioni) na dnu korita na lokacijama izvora.

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality