Vijesti

HE Višegrad će ispoštovati prijeratni ugovor o gradnji prečistača otpadnih voda u Goraždu

28. mart 2017.

Projekat izgradnje kolektora otpadnih voda sa prečistačem na lokalitetu Vitkovići – Goražde – Novo Goražde, za koji je Opština Goražde dobila načelnu podršku Ambasade Republike Češke, bit će realizovan nakon što se usaglase određena pitanja između direktnih i indirektnih aktera u projektu, poput HE Višegrad koja ima obavezu učešća u izgradnji kolektora prema ugovoru iz 1990.godine.HE na DRINI: Proi­zve­li no­vi re­kord

20. mart 2017.

Hi­dro­elek­tra­na Vi­še­grad proi­zve­la je to­kom 2016. go­di­ne 1.078 gi­ga­vat-ča­so­va elek­tri­čne ener­gi­je, što je je­dan od naj­bo­ljih proi­zvo­dnih re­zul­ta­ta od po­čet­ka ra­da i os­tva­ri­la do­bit od po­la mi­li­ona KM, re­kao je di­re­ktor Mi­le La­kićHE Višegrad premašila plan i ostvarila dobit od pola miliona KM

13. mart 2017.

Hidroelektrana Višegrad proizvela je u 2016. godini 1.078 gigavat-časova električne energije, što je jedan od najbolјih proizvodnih rezultata od početka rada i ostvarila dobit od pola miliona KM, rekao je Srni direktor Mile Lakić.Sazvana XVII vanredna sjednica SA

9. mart 2017.

Saziv: preuzmiPoziv za 39. sjednicu OR

15. februar 2017.

Poziv: preuzmiCitati

 • Od svega što čovek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije u mojim očima bolje i vrednije od mostova.

  Ivo Andrić, nobelovac
 • Život je neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao na Drini ćuprija.

  Ivo Andrić, nobelovac
 • “Nije mi žao što drugi kradu moje ideje. Žao mi je što nemaju svoje.“

  Nikola Tesla, naučnik
 • Nikada do otkrića nisam došao isključivo racionalnim razmišljanjem.

  Albert Ajnštajn, naučnik
 • Ko hoće da napravi nešto nađe način, ko ne želi nađe izgovor.

  Stara mudrost

Standardi i sertifikati

Osnovni podaci

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d. Trebinje

ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. Višegrad

Kompleks Andrićgrad,
73240 VIŠEGRAD
RS / BiH

Matični broj: 01794949
Broj poreskog obaveznika: 4400497620000

Telefon: +387/58/635-200 (centrala)
E-mail: hevgd@teol.net

Kontaktirajte nas